Monday, February 8, 2016

Lucinda's Asian Giant Tv Drama King or Queen Honor list


ancient stories,
fairy tales rock

love drama
many tearful episodes

you care
you dare

she falls
she seeks

we think
we wink

they exercise Kungfu
they perform Magic

huge directors always impress
telescope Jizhong Zhang, Qin Yan, Wei Zhao, Jin Xie, Yimo Zhang today

recall Jackie Chan, Zuming Fang,
stay calm about Timid Zhuo, Joel Yung, and Steve Jobs

 Image result for New My Fair Princess -- 第38
 Image result for New My Fair Princess -- 第38

 Many movie stars, or tv drama stars, or famous comedy singers or speakers are civic, they deserve fame, and they entertain us in magical way:


Yao Chiong (Yao Qiong)
Qiong Wu
Lan Ma
Lan Yang
Ding Ding
Jin Xie
Xiaoqin Liu
Long Geng
Yi Huang
Yili Ma
Minfeng Zhao
Le Chen
Yunzhe Jia
Ping Li
Yangguo Ding
Yue Wu
Zhiwei Xia
Xuehua Liu
Ping Li
Xin Jiang
Lin Lu
Pingwen Deng
Xinqi Gao
Bo Hai
Meicheng Pan
Danping Shen
Ning Mao
Ying Huo
Lei Han
Yue Yue
Ni Chun
Yang Cao
Yinan Cao
Sheng Wang
Yunwei He
Wenping Guan
Tian Qin
Jin Chen
Tao Xu
Tao Liu
Yan Wang
Qingqing Jiang
Jie Zhou
Lanhua Cui
Ming Yao
Weijian Zhang
Chunshan Liu
Tao Peng
Fei Ye
Ming Cai
Dongning Guo
Wenbing Wei
Guanghui Xiao
Juji Gu
Qilong Wu
Yazhi Zhao
Ruby Lin
Guofeng Zhen
Zhiping Wang